PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH (SKOiW)


Projekt (z dnia 19 marca 2018 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Załączniki: nr 1 # nr 2 # nr 3 # nr 4 # nr 5 # nr 6 # nr 7

Projekt (z dnia 19 marca 2018 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Projekt (z dnia 15 marca 2018 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Załączniki: nr 1 # nr 2 #

Projekt (z dnia 12 marca 2018 r.) rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji

Projekt (z dnia 6 marca 2018 r.) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych

Projekt (z dnia 23 lutego 2018 r.) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

Projekt (z dnia 4 stycznia 2018 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki